Normativa del centro

1. FUNCIONAMENT DEL CENTRE

1.1. L’horari d’obertura i tancament del centre és de dilluns a divendres de 7:00 a 23:00 h. I dissabtes de 10:00 a 13:00 h.

1.2. És imprescindible dur la targeta d’accés i passar-la pel control de l’entrada per accedir a la instal·lació. En cas d’oblit, caldrà omplir el corresponent registre i al 3r. oblit al mes caldrà fer-se’n una nova.

1.3. La targeta d’abonat és personal i intransferible. Deixar-la a una persona o entrar sense registrar-la intencionadament suposarà la baixa immediata del titular.

1.4. El centre exigirà al responsable els danys que ocasioni al material i a les seves instal·lacions, així com els perjudicis que tinguin aquests danys. I això pot suposar la pèrdua del dret a ser usuari.

1.5. El centre no es responsabilitzarà de cap sinistre en persones i/o coses derivades o causades per l’incorrecte ús de les seves instal·lacions, material o exercicis realitzats incorrectament, així com de la pràctica inadequada i excessiva de qualsevol tipus d’activitat que ofereix el centre.

1.6. Està totalment prohibit fumar a tot el centre.

1.7. És obligatori accedir amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva.

1.8. La direcció no es responsabilitza dels objectes robats, furtats o perduts, encara que es trobin a l’interior d’un armariet. Els objectes perduts que hagin pogut ser recollits es guardaran a recepció durant un mes.

1.9. L’usuari no podrà deixar als armariets materials perillosos, il·legals o que provoquin olors o molèsties als altres.

1.10. No s’admeten animals domèstics, excepte gossos guia, a cap dels recintes del centre.

1.11. Els usuaris hauran de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i amb la resta d’usuaris.

1.12. L’usuari signant declara no patir cap tipus de malaltia o patologia que li impedeixi dur a terme les activitats esportives que s’ofereixen al centre. En cas contrari, haurà d’informar a la direcció.

1.13. El centre tindrà concertada una pòlissa d’assegurança que cobrirà la responsabilitat civil del mateix davant de tercers, en ordre de respondre els danys imputables al centre que es causin tant a persones com a objectes.

1.14. Es reserva el dret d’admissió.

1.15. Cal que respecteu en cada moment les instruccions del personal tècnic encarregat de les sales.

1.16. En virtut d’allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, li informem de que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels fitxers titularitat de Faro Fitness Center amb la finalitat de gestionar la relació comercial i contractual, per la que són necessàries, així com proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis, vinculats directament amb la relació comercial i/o contractual que ens uneix per correu electrònic o postal. En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant escrit dirigit a Faro Fitness Center, C. Balmes, 21, baixos, 43204 de Reus (Tarragona) o mitjançant correu electrònic a l’adreça info@farofitnesscenter.com juntament amb el seu DNI.

1.17. La direcció podrà suspendre provisionalment o permanentment el dret d’entrada en els casos de l’incompliment d’aquesta normativa.

2. NORMES ADMINISTRATIVES

2.1. L’abonament de la targeta d’accés és de 20€. En el cas que l’usuari extraviï la targeta s’haurà d’abonar 10€. En el cas de furt o robatori, se li realitzarà una de nova sempre i quan presenti còpia de la denúncia.

2.2. El primer abonament conjuntament amb la targeta d’accés d’abonat (i possible armariet) es farà en efectiu a recepció. A partir del segon abonament hi haurà la opció de domiciliació bancària, segons les dades que ens haureu facilitat.

2.3. L’abonament de la quota en efectiu es realitzarà abans del dia 10 de cada mes, en cas contrari, es procedirà a la cancel·lació de la targeta d’accés i la baixa del titular.

2.4. L’armariet és opcional i s’ha d’abonar 12€ en concepte de dipòsit, que es retornen quan l’usuari causa baixa. El lloguer és de 4€/mes. Si l’usuari extravia la clau no es retorna el dipòsit.

2.5. Cal notificar les baixes per escrit per mitjà dels impresos que es troben a recepció. La baixa cal notificar-la 10 dies abans que venci l’últim pagament. Aleshores es desactivarà la targeta d’accés d’abonat.

2.6. S’avisarà als usuaris que tinguin rebuts retornats perquè abonin la quota en efectiu. En cas que el deute es mantingui, aquests seran donats de baixa. Cada rebut retornat tindrà una comissió de 4€.

2.7. El centre no es fa responsable de cap tipus de devolució o compensació dels abonaments, ni accepta cap tipus de reducció de quota per una utilització menor dels horaris o serveis contractats.

3. VESTIDORS

3.1. Els nens de més de 7 anys no es podran canviar al vestidor de les dones, i a la inversa al vestidor dels homes, encara que vagin acompanyats d’un adult.

3.2. No llenceu papers o qualsevol objecte fora de les papereres.

3.3. Utilitzeu les sabatilles de bany a l’hora de dutxar-vos per motius d’higiene.

3.4. No s’ha de malbaratar l’aigua. És un bé comú.

3.5. Es prohibeix menjar dins els vestidors.

4. SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES

4.1. No es permet l’ús lliure a les sales sense autorització del centre.

4.2. No es permet l’entrada de cotxets de nadó.

4.3. No es poden entrar bosses d’esport, ni cap altre objecte.

4.4. És recomanable ser puntual. L’escalfament és imprescindible per evitar lesions.

4.5. Cal portar i fer ús d’una tovallola per eixugar-se la suor.

4.6. Cal tenir cura del material.

4.7. Les activitats dirigides tenen un aforament de 15 persones. Un cop assolit, la resta d’usuaris no podran accedir a la sala. Excepcionalment, el/la monitor/a que imparteix la classe pot autoritzar l’entrada d’algú més per causes justificades.

5. ARTS MARCIALS

5.1. Cal dur xancletes posades del vestidor al tatami i viceversa.

5.2. Cal portar una ampolla d’aigua al tatami per no sortir reiteradament d’ell i beure aigua de la font de la sala de fitness.

5.3. Cal dur tovallola per eixugar-se la suor.

6. CYCLING

6.1. Les bicicletes s’adjudicaran per rigorós ordre d’arribada.

6.2. És obligatori portar i fer ús d’una tovallola per eixugar-se la suor.

6.3. És molt recomanable dur una ampolla d’aigua per hidratar-se.

6.4. S’ha d’eixugar la bicicleta en acabar la sessió.

7. SALA DE FITNESS I CARDIOVASCULAR

7.1. No es permet l’accés a menors de 14 anys (excepcionalment es permetrà l’accés a menors de 14 anys en sessions recomanades pel metge o indicades per la seva edat).

7.2. No es permet l’entrada de cotxets de nadó.

7.3. No es poden entrar bosses d’esport, ni aliments, ni ampolles de vidre, ni cap altre material si el personal de la instal·lació ho estima convenient.

7.4. S’ha d’evitar que les plaques de les màquines de fitness impactin entre elles i llançar els pesos a terra de forma descontrolada.

7.5. És obligatori cedir la màquina de fitness o els aparells durant la pausa de recuperació entre sèries, en cas que hi hagi persones esperant.

7.6. El temps màxim d’utilització de les màquines cardiovasculars serà de 30 minuts, en cas que hi hagi persones esperant.

7.7. Es obligatori portar i col·locar una tovallola entre el cos i la maquinària.

7.8. S’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar a les màquines, sobretot a les cardiovasculars.

7.9. S’ha de recollir el material i descarregar les barres de pesos, just després d’utilitzar-lo. No es pot moure el material d’una zona a l’altra de la sala.

7.10. No es pot exercir d’entrenador personal per personal aliè al centre sense autorització del mateix.